STATUT PLIVAČKOG KLUBA „VARAŽDIN“ VARAŽDIN

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 76/06) i članka 40.Statuta Plivačkog kluba „Varaždin“ Varaždin, Skupština održana dana 28.svibnja 2015.godine, donijela je

S T A T U T
PLIVAČKOG KLUBA „VARAŽDIN“ VARAŽDIN

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavljanačinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv Kluba je: Plivački klub „VARAŽDIN“ Varaždin
Skraćeni naziv Kluba je: PK „VARAŽDIN“
Sjedište Kluba je u Varaždinu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik.
Klub zastupaju Predsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Članak 3.
Klub je registriran pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.
Klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Klub ima pečat.
Pečat Kluba je pravokutnog oblika, dužine 40mm x 10mm, s nazivom Kluba i adresom napisanom pisanim slovima: Plivački klub „Varaždin“ Varaždin, Anina 15.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 5.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja plivanja.
Klub sukladno ciljevima Kluba djeluje na području sporta.

Članak 6.
Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • organiziranje i provođenje trenažnog procesa
 • provođenje pripreme i poduke neplivača
 • unapređenje i omasovljenje plivačkog sporta radom na plivačkoj edukaciji

u okviru Plivačke sportske škole

 • osposobljavanje članova Kluba za natjecateljski sport
 • organiziranje rada svih struktura Kluba
 • stručno i pedagoško usavršavanje sportaša i kadrova
 • organiziranje odlaska i sudjelovanja na natjecanja za sve selekcije
 • organiziranje natjecanja
 • suradnja s drugim plivačkim i sportskim udrugama
 • promoviranje plivanja kao sporta, rekreacije i terapije
 • ostale aktivnosti vezane uz sport i razvijanje sportske kulture

Članak 7.
Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem

Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela Kluba su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III ČLANSTVO U KLUBU
Članak 8.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 9.
Članom Kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi Predsjednik Kluba.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
– o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Klubu te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Kategorije članstva su:

 1. aktivni član
 2. prijatelj Kluba

Aktivni član je osoba koja redovito trenira i nastupa na natjecanjima.
Aktivni član može biti i polaznik Plivačke sportske škole ili aktivni sudionik ostalih organiziranih aktivnosti vezanih uz plivački sport u organizaciji Kluba.

Prijatelj Kluba je osoba koja svojim djelovanjem potpomaže rad Kluba i ne treba plaćati članarinu.

Visinu članarine određuje Predsjednik.

Članak 10.
Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Kluba
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba
 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Članak 11.
Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem

Član se briše iz Registra članova zbog neplaćanja članarine, u skladu s Pravilnikom o članarini.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

IV TIJELA KLUBA

Članak 12.
Tijela Kluba su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Likvidator

SKUPŠTINA

Članak 13.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom Kluba te svi prijatelji Kluba. Predstavnika pravne osobe članice Kluba imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 14.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svakih deset godina.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 15.
Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 16.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 17.
Skupština Kluba:

 • utvrđuje politiku rada Kluba
 • usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela Kluba
 • bira i razrješava likvidatora Kluba
 • bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu
 • daje smjernice za rad Kluba
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba

PREDSJEDNIK

Članak 18.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja Predsjednik. Bira ga  Skupština na mandat od četiri godine.
Predsjednik:

 •  zastupa Klub
 • saziva sjednice Skupštine
 • odgovara za zakonitost rada Kluba
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • upravlja imovinom Kluba
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba
 • vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun Kluba
 • donosi odluku o isključenju člana iz Kluba
 • dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udrugaobavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba

 Članak 19.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.
Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik. Mandat Tajnika traje deset godina.

TAJNIK
Članak 20.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

LIKVIDATOR
Članak 21.
Likvidatora Kluba bira i razrješava  Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Kluba.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba.  Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Kluba iz Registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu Kluba te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Klubu
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 22.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 23.
Klub se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.
Klub se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Klub  može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi). Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se Statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine Kluba.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 24.
Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi
 • novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • pokretne stvari i nekretnine
 • druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA
Članak 25.
Klub je dužan voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 26.
Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Kluba i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Kluba.
Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII  NADZOR
Članak 27.
Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba.
Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Kluba te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 28.
Spor /sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 29.
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka Kluba preostala imovina će pripasti Ljekarni „Salus“.
Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

U Varaždinu, 28.svibnja 2015. godine                            Predsjednik Kluba
                                                                                              Irena Srdarević